วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยดำรงศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานางสว่าง ทับโคกสูง - นานางสายพิณ เต็งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านมะรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองลำราง (คลองไส้ไก่) พร้อมขุดหลุมในคลอง บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางน้ำเข้าบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง