วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช็คระยะ 120,000 กม. ทะเบียน ขต 8313 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายบ้านสระเพลง-บ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านบุตาโพธิ์-หญ้าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายหญ้าคา-วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง