วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 สายเลียบคลองดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายลำชะเนียงหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง