วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลอง บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายระเริง-หนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายเลียบเหมือง-คลองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายลำห้วยโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายคลองจิก-ลำชะเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแฝก หมู่ 8 สายอิสานเขียว-หนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายหนองหัวแรด-หนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ?พลสงครามเกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายลำห้วยกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง