วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายทางเข้าโรงเรียนบ้านหญ้าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านหนองนา ระหว่างเดือน ตุลาคม ? ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ระหว่างเดือน ตุลาคม ? ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง