วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลประชาสัมพันธ์ไวรัส Covid-19 จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซากระหว่างเดือน เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก ระหว่างเดือน เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ระหว่างเดือน เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โรงเรียนบ้านหนองนา ระหว่างเดือน เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ระหว่างเดือน เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โรงเรียนบ้านพลสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา ระหว่างเดือน เมษายน ? 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง