วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ 5 สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม - นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)