วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเช็คระยะ 220,000 กม.ทะเบียน ขข 2050 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๑๐ เลียบถนนกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง