องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายวิโรจน์   ไพราม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายประจักษ์   ขอเหนี่ยวกลาง
นายสมบัติ   คลาดสูงเนิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสรรเพชญ์   นิ่มกัน
นายอัศนัย   ขอรสกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายอาทิตย์   พบด่าน
นายสมบูรณ์   กองตรวจกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายสุภาพ   ศอกกลาง
นายประทม   ขอใหญ่กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9


นายสมบูรณ์   ญาติโพธิ์
นายญาณกิจ   จงอาจกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11


นายทองหล่อ   นกสามเมือง
นายมานะ   สวยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13


นายปราโมทย์   กงไธสง
นางสวาสดิ์   จงแยกกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15