องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
กองคลัง


นางสุกัญญา   ภู่หมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง

นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวรัตติกาล มุ่งเอื้อกลาง นางสาวเมทินี  ยุงกลาง นางสาวอรทัย  ล้อมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป