องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
กองช่าง

นายศุภโชติ  ทุ่งกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภโชติ  ทุ่งกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพิเชษฐ์  จงสุขกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
- ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คนงานทั่วไป