องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจิระภาพร ขอมีกลาง
นางสุกัญญา มั่นกลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก