องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

 

 
 
นายวรวุฒิ ตนโคกสูง  
 
 

 นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ


 


 
  นายวรวุฒิ ตนโคกสูง
 
 

 นักวิชาการสาธารณสุข

 
 
 
 

นางธัญญาภรณ์ มุ่งพันกลาง

 
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข