องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ”


พันธกิจ (Mission)

-พัฒนาการสัญจรและขนส่ง ให้สะดวกรวดเร็ว และบริการสาธารด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง

-ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ และงานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชน

-ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิต เสริมสร้างและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ

-การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

-การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างทั่วถึง