องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การจัดตั้งเสบียงสัตว์ประจำตำบลพลสงคราม


สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินงานจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลตามพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ในพื้นที่สามารถนำไปแจกจ่ายใ้ห้เกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้เข้าร่วมการดำเนินการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลพลสงคราม โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้มอบหญ้าแห้งจำนวน 250 ก้อนเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564