องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสา...
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันอังค...
  มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนใน...
       องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552