องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ...
      

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระห...

  เรื่อง โครงการตั้งจุดตรวจลและบริการประชาชนลดอุบัติ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้ดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล...

  เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ส...
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่า...


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552