องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
  เรื่อง พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
      

ข้อความ พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเด...

  เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ...
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา...
  เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ...
      

 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัตินำเงินเหลือจ่ายมาดำเ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552