องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ
               ประชาชนในตำบลพลสงคราม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรับจ้าง ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12
ค้าขาย ร้อยละ 5
รับราชการ ร้อยละ 2
อื่น ๆ ร้อยละ 1