องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ
               ประชาชนในตำบลพลสงคราม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรับจ้าง ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12
ค้าขาย ร้อยละ 5
รับราชการ ร้อยละ 2
อื่น ๆ ร้อยละ 1