องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวครองหทัย  ขอมีกลาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางจิราภรณ์ นะมิ
นางสาวจิระภาพร ขอมีกลาง
นางสุกัญญา มั่นกลาง
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก