องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สำนักงานปลัด

นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสมศักดิ์ กลมลคร นางสาวปนัดดา  กลกลาง
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 

 
 

 
-ว่าง-
นายวัชรินทร์  จงกลาง นายมหัคฆพันธ์  ถูกหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏฺิบัติการ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
 นิติกรชำนาญการ
 
   
   นายสุทัศน์  รัตนภักดี
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


 
 


นายกำจร  มุ่งซ้อนกลาง   นายณัฐนันท์ ปานเจริญศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

นายนิธิวัฒน์  ศอกกลาง
นายเอกพล   โอ่งกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ


 
 

-ว่าง-
- ว่าง -
 นายสุจินต์  ดิษฐขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป