องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สำนักงานปลัด

นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด 
นายสมศักดิ์ กลมลคร นางสาวมยุรี ขอหน่วงกลาง นางสาวอัญชลี  ยืนมะเริง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
 

 
นางสาวภัคศุดา สวัสดีลาภา
นายวัชรินทร์  จงกลาง นายมหัคฆพันธ์  ถูกหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏฺิบัติการ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
 นิติกรชำนาญการ
 
   
   นายสุทัศน์  รัตนภักดี
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


 
 


นายกำจร  มุ่งซ้อนกลาง   นายณัฐนันท์ ปานเจริญศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นายนิธิวัฒน์  ศอกกลาง
นายเอกพล   โอ่งกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ

 
 

  นายธนภัทร  ขอมอบกลาง
นายวัชรพงศ์ ดอกพิกุล
 นายสุจินต์  ดิษฐขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป