องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
กองคลัง


นางสาวอรพรรณ  เอื้อมศศิธร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง
นางญาณิศา โกสุม นายภฺูธิป วิเศษพลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล มุ่งเอื้อกลาง นางสาวเมทินี  ยุงกลาง นางสาวอรทัย  ล้อมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป