องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง
นางญาณิศา โกสุม นายภฺูธิป วิเศษพลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล มุ่งเอื้อกลาง นางสาวเมทินี  ยุงกลาง นางสาวอรทัย  ล้อมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป