องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

 

 
 
-ว่าง-
 
 

 นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

 


 
                    นายวรวุฒิ ตนโคกสูง
 
 

 นักวิชาการสาธารณสุข

 
 
 
 

นางธัญญาภรณ์ มุ่งพันกลาง

 
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข