องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายกิจจา  เขษมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง
นางสาวอรพรรณ  เอื้อมศศิธร
นางสาวมนัณสิชา  สุระชน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาววนิดา  วงศ์จำปา
นางสาวฉัตรชนก  วันสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม