องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์และด้านอื่นๆ ระดับตำบล


          องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์และด้านอื่นๆ ระดับตำบล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ จำนวน 1 ราย โดยมีนายวิเชียร ชาติผดุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม