องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
               ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพลสงคราม ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทางการพัฒนา โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงลำดับ- หลังแนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้
                    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                    เป้าหมาย
                    เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวก และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน และด้านเศรษฐกิจ
                    แนวทางการพัฒนา
                    ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
                    1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน
                    2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
                    3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
                    4. ด้านการสื่อสาร
                    5. โครงการด้านขุดลอกขุดลอกสระน้ำ/คลอง/สระน้ำ
 
                    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                    เป้าหมาย
                    เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา
                    แนวทางการพัฒนา
                    1. พัฒนาและส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
 
                    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
                    เป้าหมาย
                    เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย ด้าน สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)
                    แนวทางการพัฒนา
                    1. ให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
                    2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
                    3. ส่งเสริมช่วยเหลือ เด็ก คนชรา และผู้พิการ
                    4. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
                    5. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
                    6. พัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ
                    7. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
                    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    เป้าหมาย
                    เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
                    แนวทางการพัฒนา
                    1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
 
                    5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
                    เป้าหมาย
                    เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
                    แนวทางการพัฒนา
                    1. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
                    2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมของประชาชน
                    3. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
                    4. พัฒนาการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
 
                    6. ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาปรับปรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
                    เป้าหมาย
                    เพื่อปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการส่งเสริมพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
                    แนวทางการพัฒนา
                    1. การสนับสนุนการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
                    2. การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น