องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและห้องประชุมสภา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว และต้องมีหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่อำเภอโนนสูง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคา 500.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-44-249767 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552


ลงชื่อ
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและห้องประชุมสภา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2552