องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13
----------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 1,382,151.26. บาท (-หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่อำเภอโนนสูง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคา 500.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-44-249767 ในวันและเวลาราชการประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552


ลงชื่อ
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
    เอกสารประกอบ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2552