องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม

    รายละเอียดข่าว

โครงการขุดลอกสระประปา  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงานขุดลอกให้ได้ปากสระกว้าง  74.00  เมตร       ยาว  88.00  เมตร  ก้นสระกว้าง  70.00  เมตร  ยาว 84.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตร    ดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,384  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2563